Poradnia "Okno Na Swiat" - o nas:

Nazywam się Aleksandra Staniek.

Jestem magistrem pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej i terapii pedagogicznej, a także oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem oraz diagnostą i terapeutą Autyzmu i Zespołu Aspergera. Jestem certyfikowanym terapeutą ręki, TUS oraz AAC i SI. Zajmuję się również diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się.

Praca z dziećmi i młodzieżą, mającą trudniejszy start ze względu na deficyty rozwojowe i niepełnosprawność, od zawsze bardzo mnie pasjonowała, dlatego postanowiłam specjalizować się właśnie w tym kierunku.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolu integracyjnym, specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także jako wychowawca w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie z wielką pasją i miłością prowadzę Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju "Okno na Świat" w ramach którego działają też: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Okno na Świat" oraz Przedszkole Terapeutyczne "Okno na Świat". Jednocześnie pracuję w Szkole Podstawowej, gdzie jestem nauczycielem współorganizującym proces kształcenia dla ucznia z Zespołem Aspergera oraz prowadzę zajęcia rewalidacyjne. Cały czas poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i studiach podyplomowych. Zdaje sobie sprawę, że praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest misją i aby ją dobrze wypełniać, należy cały czas doskonalić swój warsztat.

W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług i holistyczne podejście do każdego Klienta, zaprosiłam do swojego Zespołu wielu specjalistów, m. in.: psychologów, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów specjalizujących się w Integracji Sensorycznej (SI), pedagogów o różnych specjalnościach, dietetyka klinicznego oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Aleksandra Staniek - założycielka Poradni Okno Na Świat

Darmowe zajecia WWR - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Bezpłatne zajęcia w ramach WWR dla dzieci posiadających opinie z PPP.

Zakres WWR może dotyczyć:
 • zaburzeń rozwoju psychomotorycznego
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • problemów rozwoju mowy
 • zaburzeń słuchu, wzroku
 • Autyzmu, Zespołu Aspergera
 • innych zaburzeń rozwojowych

 • Zajęcia przeznaczone są dla grupy wiekowej od 0 do podjęcia nauki w szkole

Nasza oferta:

 • Darmowe zajęcia WWR - Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Bezpłatne zajęcia w ramach WWR dla dzieci posiadających opinie z PPP.

  Zakres WWR może dotyczyć:
  • zaburzeń rozwoju psychomotorycznego
  • zaburzeń emocjonalnych
  • zaburzeń Integracji Sensorycznej
  • problemów rozwoju mowy
  • zaburzeń słuchu, wzroku
  • Autyzmu, Zespołu Aspergera
  • innych zaburzeń rozwojowych

  • Zajęcia przeznaczone są dla grupy wiekowej od 0 do podjęcia nauki w szkole
 • Pomoc psychologiczna
 • Psycholog udzielający porady może diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porada bardziej skupia się na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia, niż na przezwyciężaniu zaburzeń czy deficytów, będących w centrum uwagi psychologii klinicznej. Psycholog udzielający porady może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta/klienta, wykonać testy badające np. osobowość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności społecznych, komunikacji.
 • Badanie gotowości szkolnej
 • Gotowość szkolna to dojrzałość dziecka do rozpoczęcia kolejnego etapu w swoim życiu - edukacji szkolnej. Określa, czy Dziecko jest na tyle rozwinięte fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie, by sprostać wymaganiom stawianym przez nowe środowisko, jakim jest szkoła. Pozwala sprawdzić, czy u dziecka można już mówić o gotowości szkolnej, czy powinno jeszcze pozostać w przedszkolu.
 • Badania specyficznych trudności szkolnych - terapia dysleksji
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia:
  Specyficzne trudności w uczeniu się to takie, które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków uczenia się uniemożliwiają w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć. Wymienione trudności występują od początku nauki, są konsekwencją zaburzeń funkcji percepcyjno- motorycznych i ich integracji. Są to zaburzenia funkcji językowych, spostrzegania, motoryki, uwagi, pamięci.
 • Badanie Poziomu Inteligencji SB5
 • Stanford Binet5 - SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2 lat do 69 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • W procesie diagnostycznym wykorzystujemy w Naszej Placówce różnorodne narzędzia, również standaryzowane m. in. KOLD. W terapii dzieci najmłodszych stosujemy techniki zaczerpnięte z pedagogiki zabawy, robimy to w taki sposób, aby dzieci świetnie się bawiły.
 • Diagnoza i terapia SI
 • Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscyplin sportowych, a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu.

  Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

  Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej?

  Jeśli zauważysz u swojego dziecka poniższe objawy, są one wskazaniem do konsultacji z terapeutą SI.

  • Dziecko unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach itp.,
  • cierpi na chorobę lokomocyjną,
  • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki,
  • jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo,
  • ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową,
  • jest nadwrażliwe na pewne dźwięki,
  • ma trudności w nauce czytania i pisania,
  • jest nadpobudliwe ruchowo,
  • ma trudności z koncentracją, z trudem zapamiętuje,
  • negatywnie reaguje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.
 • Diagnoza i terapia metodą Johansena
 • Terapia ta skierowana jest do osób od 4-go roku życia do późnej dorosłości z różnorodnymi problemami, u których m. in. stwierdzono:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia zachowania, zespół Aspergera, ADHD,
  • dysleksję,
  • zaburzenia głosu i mowy,
  • zaburzenia koncentracji,
  • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
  • nieustaloną lateralizację słuchową,
  • trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
  • nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki,
  • trudności w uczeniu się języków obcych.

  Na czym polega?
  Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Diagnoza odbywa się na około dwóch spotkaniach.

  Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Klient/pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 10 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko lub dorosły otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy (czasem dłużej).
 • Test MOXO
 • Test MOXO to innowacyjny test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy i terapii ADHD i innych zaburzeń. Zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – trudności w podtrzymaniu uwagi, zaburzeń czasu reakcji, impulsywności oraz nadreaktywności.
 • TUS - Trening Umiejętności Społecznych
 • Celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.
 • Terapia pedagogiczna / tyflopedagogiczna / surdopedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna:

  to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

  W swojej pracy wykorzystujemy różne metody m. in.:
  • Metodę Dobrego Startu,
  • arteterapię,
  • muzykoterapię,
  • bajkoterapię,
  • Kinezjologię Edukacyjną, metodę Dennisona,
  • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • techniki relaksacyjne.

  Terapia tyflopedagogiczna:

  Przeznaczona jest dla dzieci:słabowidzących niewidomych Celem terapii jest: stymulowanie do patrzenia, stymulowanie widzenia, rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych, w przypadku dzieci z poważnym deficytem wzroku oraz niewidomych -wypracowanie mechanizmów kompensacyjnych, wdrażanie do samodzielności, stymulacja polisensoryczna, rozwijanie percepcji dotykowej, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły, wspieranie funkcji poznawczych, usprawnianie motoryki dużej i małej, usprawnianie funkcji językowych, kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni, nauka pisma Brajla (w przypadkach tego wymagających)

  Terapia surdopedagogiczna:

  skierowana jest do dzieci z wadą słuchu oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Głównym jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności komunikacji, uwrażliwienie resztek słuchowych oraz trening słuchowy. Ponadto terapia surdopedagogiczna pozwala na stymulację rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.
 • Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera
 • Osoby, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera, poddawane są różnym terapiom, w zależności od występujących objawów, zachowań i cech indywidualnych.

  Do metod terapeutycznych Zespołu Aspergera należą:

  • terapia behawioralna – terapia polegająca na zmianie dotychczasowych zachowań na inne, które są oczekiwane przez społeczeństwo i które uznawane są za prawidłowe. Celem terapii behawioralnej jest jak najlepsze przystosowanie osoby z Zespołem Aspergera do normalnego i samodzielnego życia,

  • terapia integracji sensorycznej (SI) – terapia mająca na celu lepsze docieranie i reagowanie ciała na bodźce zewnętrzne (hałas, dotyk, smak itp.),

  • terapia kognitywna – uważa się, że każdy człowiek rozwija się według ściśle określonych schematów i okresów, zaś osoba z Zespołem Aspergera nie przeszła tego rozwoju tak, jak powinna. Stąd terapia kognitywna skupia się na odbudowie tych funkcji, aby osoba z zespołem mogła rozwijać się prawidłowo,

  • terapia metodą behawioralno-poznawczą – metoda ta ma na celu zmianę myślenia pacjenta, zmodyfikowanie tego, co odczuwa i myśli w określonych sytuacjach. Terapia polega na zmianie schematów myślowych pacjenta,
 • Fizjoterapia
 • • korekcja wad postawy,
  • problemy z napięciem mięśniowym,
  • rozwój motoryki dużej.
 • Terapia ręki
 • Przeznaczona jest w głównej mierze dla dzieci, u których stwierdza się:

  • trudności manualne - wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów,

  • trudności grafomotoryczne - kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych,

  • obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, w dowolnym miejscu litery, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,

  • osłabione mechanizmy równoważne - trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze, niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,

  • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,

  • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno, albo trzymanie za lekko),

  • szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać (są zbyt wolne, albo za szybkie).
 • Dogoterapia
 • Dogoterapia to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym.
 • EEG BIOFEEDBACK
 • EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu EEG Biofeedback. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.
 • Logorytmika
 • Logorytmika łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Takie zestawienie umożliwia zaktywizowanie sfery zarówno słuchowej, jak i ruchowej uczestnika zajęć. Logorytmikę stosuje się głównie, pracując z dziećmi, ale także z pacjentami z zaburzeniami słuchu. Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie.
 • Korepetycje
 • Pomoc w nauce.

Cennik uslug

Typ usługi Czas trwania Cena Adresaci

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

wymagana opinia z Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
4 - 8 godzin w miesiącu BEZPŁATNIE Dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

(pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, edukacyjnych)
1 godzina 80zł dzieci, rodzice

Badanie GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

(psychologiczno-pedagogiczne) z opinią dla szkoły/przedszkola w sprawie objęcia pomocą/odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego
2 - 2,5 godziny 200zł dzieci 5. i 6. letnie

RYZYKO DYSLEKSJI

Badanie psychologiczno-pedagogiczne przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu lub ogólnych trudności szkolnych u uczniów klas I-III SP z opinią dla szkoły.
2 spotkania 300zł dzieci klas I-III SP

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, TRUDNOŚCI OGÓLNE

Badanie psychologiczno-pedagogiczne z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/objęcia pomocą
2 spotkania 300zł dzieci od klasy IV SP i starsze

BADANIE POZIOMU INTELIGENCJI

Skalą Inteligencji Stanford Binet5 z wydaniem opinii
1 - 2 spotkania 150zł dzieci, młodzież i dorośli

Diagnoza logopedyczna

60 minut 80zł dzieci i młodzież

Diagnoza SI

2 spotkania 200zł dzieci i młodzież

Diagnoza do metody Johansena


Przygotowanie indywidualnego programu terapii

Diagnoza kontrolna
2 - 2,5 godziny
(co 4-10 tygodni)
220 - 270zł

160 - 190zł

170zł
dzieci i młodzież

Badanie KORP Karty Oceny Rozwoju Psychomotorycznego

z wydaniem opinii
1 - 2 spotkania 150 - 200zł dzieci od 1. miesiąca życia do 9. roku życia

Badanie KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

z wydaniem opinii
1 - 2 spotkania 100 - 150zł dzieci od 1. miesiąca życia do 9. roku życia

Badanie KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji

z wydaniem opinii
1 - 2 spotkania 100 - 150zł dzieci od 1. miesiąca życia do 15. roku życia

Test MOXO

wraz z wydaniem opinii narzędzie wspomagające diagnozę ADHD
45 minut 200zł dzieci od 6. roku życia, młodzież i dorośli

Inne badania psychologiczne lub pedagogiczne

określa psycholog/pedagog po przeprowadzeniu wywiadu 80 - 200zł dzieci i młodzież

Terapia psychologiczna

45 minut 70zł dzieci i młodzież

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Cykl: 12 spotkań 600zł - całość.
Możliwość płatności w transzach.
dzieci i młodzież

Terapia pedagogiczna

45 minut 60zł dzieci i młodzież

Terapia tyflopedagogiczna

45 minut 70zł dzieci i młodzież

Terapia surdopedagogiczna

45 minut 70zł dzieci i młodzież

Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera

45 minut 70zł dzieci i młodzież

Terapia logopedyczna

45 minut 70zł dzieci i młodzież

Fizjoterapia

45 minut 70zł dzieci i młodzież

Terapia SI

45 minut 80zł dzieci i młodzież

Terapia ręki

45 minut 60zł dzieci

Dogoterapia

20 - 45 minut Cena uzależniona od ilości uczestników i czasu trwania terapii dzieci i młodzież

EEG Biofeedback

- 70zł dzieci i młodzież

LOGORYTMIKA

30 - 45 minut 40zł karnet
płatność z góry za 4 spotkania 80zł
dzieci

Terapia dysleksji

45 minut indywidualna - 60zł

Grupowa: 2osoby - 35zł/osoba

3 osoby - 25zł/osoba
dzieci i młodzież

Dietetyk kliniczny

- Pierwsza konsultacja - od 100zł

Jadłospis 7-dniowy - od 100zł

Wizyta kontrolna - od 80zł
dzieci, młodzież i dorośli

Wydanie opinii

wraz ze wskazaniami do pracy dla rodziców i nauczycieli
- 50zł -

Wydanie zaświadczenia

- 30zł -

Korepetycje

- według ustaleń indywidualnych dzieci i młodzież

* podany czas trwania badań obejmuje wywiad wstępny z rodzicami, przeprowadzenie czynności diagnostycznych z dzieckiem, konsultację postdiagnostyczną
(przekazanie informacji o wynikach badań, porada)

Cennik obowiązuje od 01.06.2020r.

Poradnia Okno Na Swiat - kontakt

ul. Przemysława 13 (os. Piastów)
44-307 Wodzisław Śląski

792814723 792 814 723
przedszkoleons@onet.pl poradnia.oknonaswiat@wp.pl
Instragram nppp.okno.przedszkole